Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Mjere potpore za sektor vina koje su donesene uključuju povećanje potpore instrumentima za upravljanje rizikom kao što su osiguranje berbe i uzajamni fondovi te produljenje postojećih mjera fleksibilnosti do 15. listopada 2022. Za sektor voća i povrća potpora organizacijama proizvođača, koja se obično izračunava na temelju vrijednosti proizvodnje, nadoknadit će se tako da iznosi najmanje 85 % iznosa potpore u prethodnoj godini.

Izvanredne mjere za vino uključuju sljedeće:

Države članice EU-a i dalje mogu izmjenjivati svoje nacionalne programe potpore u bilo kojem trenutku (što je inače bilo moguće samo dvaput godišnje, i to do 1. ožujka odnosno 30. lipnja svake godine).

Za aktivnosti promidžbe i informiranja, restrukturiranje i konverziju vinograda, zelenu berbu i ulaganja mogućnost dodjele većeg doprinosa iz proračuna EU-a produljena je do 15. listopada 2022. 

Doprinos iz proračuna EU-a za osiguranje berbe povećan je sa 70 % na 80 % do 15. listopada 2022.

Potpora EU-a namijenjena financiranju troškova osnivanja uzajamnih fondova udvostručena je, i to: s 10 %, 8 % i 4 % u prvoj, drugoj i trećoj godini provedbe na 20 %, 16 % odnosno 8 %.

Produljenje fleksibilnosti mjera u okviru programa za vino do 15. listopada 2022.

Za sektor voća i povrća potpora EU-a organizacijama proizvođača, koja se obično izračunava na temelju vrijednosti proizvodnje u određenoj godini, nadoknadit će se tako da iznosi najmanje 85 % iznosa potpore u prethodnoj godini, čak i ako vrijednost u tekućoj godini bude manja. Ta će se nadoknada ponuditi u slučaju smanjenja vrijednosti proizvodnje od najmanje 35 % u odnosu na prethodnu godinu zbog prirodnih katastrofa, klimatskih uvjeta, bolesti bilja ili najezde nametnika koji su izvan kontrole organizacije proizvođača. Osim toga, ako proizvođači dokažu da su poduzeli preventivne mjere protiv uzroka smanjenja proizvodnje, vrijednost proizvodnje na kojoj se temelji iznos potpore bit će jednaka vrijednosti u prethodnoj godini.