Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Europski parlament pokreće projekt „Gradimo Europu s lokalnim dionicima“ koji je usmjeren na gradnju mreže u EU-u lokalno izabranih predstavnika u svim državama članicama. Kako bi se uspostavila mreža, Europska Komisija objavljuje Poziv za podnošenje prijava za lokalne vlasti koje žele postati partneri Komisije u predstavljanju EU-a na terenu imenovanjem lokalno izabranog predstavnika za člana mreže „Gradimo Europu s lokalnim dionicima”.

Cilj partnerstva pomoći je i potaknuti lokalne predstavnike da objektivno prezentiraju politike, djelovanje i inicijative EU-a svojoj izbornoj jedinici te promiču razgovor i raspravu o tim politikama, djelovanjima i inicijativama. Projekt će lokalnim dionicima omogućiti suradnju i širenje informacija o pitanjima EU-a koja se tiču lokalnog stanovništva na lokalnoj razini. Također će pomoći u povećanju angažmana te umrežavanju na europskoj razini kroz studijske posjete institucijama Europske unije.

Prednosti sudjelovanja u partnerstvu su:

– povlašteni pristup službenim izvorima komunikacije EU-a na nacionalnim jezicima, komunikacijskom materijalu, seminarima na internetu i izvan njega te drugim oblicima informacija, koji omogućuju članovima interakciju s građanima o pitanjima EU-a,

– pristup prioritetnim posjetima Centru za posjetitelje Europske komisije u Bruxellesu, fizičkim ili digitalnim, organiziranim na njihovom jeziku, kada je to moguće, vidljivosti aktivnosti članova koje se poduzimaju u kontekstu mreže na razini EU-a, pristup aktivnoj mreži kolega putem namjenske internetske platforme s ostalim sudionicima mreže, povlašteni pristup mnoštvu mreža EU-a, uključujući više od 420 centara EUROPE DIRECT prisutnih u gotovo svim regijama EU-a.

Partnerstvo vrijedi cijelo vrijeme trajanja mreže. Vrijeme trajanja mreže, uspostavljene kao pilot projekt, trenutačno se procjenjuje na najmanje 2 godine. Njezino produljenje ovisit će o rezultatima projekta u njegovoj početnoj fazi, nakon evaluacije.

Lokalna vlast koja želi postati partnerom Europske komisije u predstavljanju EU-a na terenu treba:

– imenovati izabranog lokalnog predstavnika za člana mreže,

– osigurati da imenovani član potpiše izjavu kojom se precizira njegova uloga kao člana mreže u aktivnom predstavljanju EU-a na terenu u okviru partnerstva uz podršku Europske komisije,

– popuniti i poslati obrazac za prijavu, prilažući izjavu koju je potpisao zakonski zastupnik lokalne vlasti i lokalno izabrani predstavnik.

Rok za prijavu u partnerstvo otvoren je trajno, odnosno do završetka provedbe projekta.

Više informacija možete o Pozivu možete pronaći na službenoj stranici: https://building-europe-with-local-councillors.europa.eu/call-applications_hr