Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Europska komisija predstavila je 9.prosinca akcijski plan kojim će pridonijeti napretku europske socijalne ekonomije kako bi se iskoristio njezin gospodarski potencijal i potencijal za otvaranje novih radnih mjesta kao i njezin doprinos pravednom i uključivom oporavku te zelenoj i digitalnoj tranziciji.
Organizacije socijalne ekonomije su gospodarski subjekti koji pridaju najveću pažnju socijalnim i ekološkim ciljevima, a većinu dobiti ponovno ulažu u organizaciju. U Europi ima 2,8 milijuna subjekata socijalne ekonomije u kojima radi 13,6 milijuna ljudi i koji nude rješenja za ključne probleme u našim društvima. Ti subjekti rade u nizu različitih sektora i oblika, od usluga skrbi do recikliranja i od zadruga do socijalnih poduzeća. Pružanjem veće potpore socijalnoj ekonomiji ne otvaraju se samo radna mjesta, nego se organizacijama omogućuje da povećaju svoj socijalni učinak u cijelom EU-u. Današnji akcijski plan za socijalnu ekonomiju omogućuje organizacijama socijalne ekonomije da rastu i napreduju.

Komisija predlaže mjere u tri područja:

1. Stvaranje odgovarajućih uvjeta za napredak socijalne ekonomije
Politički i pravni okvir ključni su za stvaranje pravog okruženja za procvat socijalne ekonomije. To uključuje oporezivanje, javnu nabavu i okvire za državne potpore koje treba prilagoditi potrebama socijalne ekonomije.
S obzirom na to Komisija će 2023. predložiti preporuku Vijeća o okvirnim uvjetima za razvoj socijalne ekonomije. Objavit će i smjernice za države članice o okvirima oporezivanja za organizacije socijalne ekonomije i olakšati pristup smjernicama o državnim potporama. Akcijskim planom ujedno se nastoji poboljšati dobra praksa u pogledu društveno odgovorne javne nabave i ciljano promicati socijalna ekonomija izvan granica EU-a.

2. Omogućivanje nastanka i razvoja organizacija socijalne ekonomije
Subjekti socijalne ekonomije trebali bi imati koristi od potpore za razvoj poslovanja kako bi se pokrenuli i razvili te kako bi svojim radnicima omogućili prekvalifikaciju i usavršavanje. U razdoblju od 2021. do 2027. Komisija planira povećati potporu na više od 2,5 milijardi eura, koliko je prema procjenama bilo namijenjeno socijalnoj ekonomiji od 2014. do 2020.
Među ostalim, Komisija će 2023. pokrenuti novu platformu EU-a za socijalnu ekonomiju kako bi osigurala da subjekti iz tog područja mogu na jednom mjestu naći sve potrebne informacije o financiranju sredstvima EU-a, politikama, osposobljavanju i inicijativama. Također, u sklopu programa InvestEU iduće će godine pokrenuti nove financijske proizvode i poboljšati pristup financiranju. Komisija će iduće godine uspostaviti i europski centar kompetencija za socijalne inovacije.

3. Priznavanje socijalne ekonomije i njezina potencijala
Cilj je akcijskog plana učiniti socijalnu ekonomiju vidljivijom i dati veće priznanje njezinu potencijalu i radu koji obavlja. Komisija će provesti komunikacijske aktivnosti u kojima će naglasiti ulogu i osobitosti socijalne ekonomije. Osim toga, Komisija će pokrenuti studiju za prikupljanje kvalitativnih i kvantitativnih podataka radi boljeg uvida u socijalnu ekonomiju u cijelom EU-u. Organizirat će i tečajeve osposobljavanja za javne službenike o raznim temama relevantnima za socijalnu ekonomiju, promicati socijalnu ekonomiju na regionalnoj i lokalnoj razini poticanjem prekograničnih razmjena i još mnogo više od toga.

S akcijskim planom Komisija pokreće i inicijativu za poticanje zelene i digitalne tranzicije socijalne ekonomije u dijalogu s javnim tijelima i zainteresiranim stranama. Kako bi prikupila mišljenje javnosti o tranziciji, Komisija je objavila anketu koja je otvorena do 28. veljače 2022.

Više o tome saznajte ovdje.