Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Komisija je 3. svibnja poduzela odlučne mjere za borbu protiv korupcije u EU-u i diljem svijeta, čime ispunjava obvezu koju je predsjednica von der Leyen preuzela u govoru o stanju Unije 2022.

Tada predstavljeni prijedlozi prekretnica su u borbi protiv korupcije na nacionalnoj razini i razini EU-a. Komisija će pojačati svoje djelovanje oslanjajući se na postojeće mjere, jačati napore za uključivanje sprečavanja korupcije u politike i programe EU-a te aktivno podupirati rad država članica na uspostavi snažnih antikorupcijskih politika i zakonodavstva. U godišnjem ciklusu izvješća o vladavini prava Komisija prati razvoj događaja u području borbe protiv korupcije na nacionalnoj razini te utvrđuje izazove i pitanja u preporukama državama članicama.

Ovaj skup mjera uključuje nova jača pravila kojima se kriminaliziraju kaznena djela korupcije i usklađuju sankcije diljem EU-a, kao i poseban režim sankcija u okviru zajedničke vanjske i sigurnosne politike (ZVSP) usmjeren na teška djela korupcije diljem svijeta. Te nove mjere snažno su usmjerene na prevenciju i stvaranje kulture integriteta u kojoj se korupcija ne tolerira, te se istodobno jačaju provedbeni alati.

Za više informacija: https://croatia.representation.ec.europa.eu/news/borba-protiv-korupcije-stroza-pravila-za-borbu-protiv-korupcije-u-eu-u-i-svijetu-2023-05-03_hr