Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Komisija je 21. lipnja odobrila tri vrste genetski modificiranih kukuruza i obnovila odobrenje za četiri genetski modificirana usjeva, tri soje i jedan pamuk za hranu i hranu za životinje. Odlukama Komisije o odobrenju ne dopušta se njihov uzgoj u EU-u, već samo za uporabu kao hranu i hranu za životinje.
Za te genetski modificirane usjeve proveden je sveobuhvatan i strog postupak odobravanja kojim se osigurava visoka razina zaštite zdravlja ljudi i životinja te okoliša. Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA) izdala je povoljnu znanstvenu procjenu u kojoj je zaključila da su ti GMO-i jednako sigurni kao i njihovi konvencionalni ekvivalenti.
Države članice nisu postigle kvalificiranu većinu ni za ni protiv odobrenja u Stalnom odboru i naknadnom žalbenom odboru. Odobrenja vrijede 10 godina, a na sve proizvode proizvedene od tih GMO-a primjenjivat će se stroga pravila EU-a o označivanju i sljedivosti.