Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Europska komisija i Visoki predstavnik 10. ožujka su donijeli Zajedničku komunikaciju o poboljšanoj strategiji pomorske sigurnosti EU-a čiji je cilj osigurati miroljubivu upotrebu morâ i zaštititi pomorstvo od novih prijetnji. Donijeli su i ažurirani akcijski plan za provedbu Strategije.

Pomorska je sigurnost bitna za Europsku uniju i njezine države članice. Države članice EU-a zajedno čine najveći zajednički isključivi gospodarski pojas na svijetu. Gospodarstvo EU-a uvelike ovisi o sigurnom i zaštićenom oceanu. Više od 80 % svjetske trgovine nafte i plinom odvija se morem, a oko dvije trećine nafte i plina u svijetu vadi se na moru ili prevozi morem. Čak 99 % globalnog prijenosa podataka odvija se podmorskim vodovima. Kako bi se iskoristio puni potencijal oceana i održivog plavog gospodarstva, globalno pomorsko dobro mora biti sigurno. EU namjerava proširiti svoj već širok spektar instrumenata za promicanje pomorske sigurnosti. 

Prilagodba novim prijetnjama

 Od donošenja Strategije pomorske sigurnosti EU-a 2014. umnogostručile su se sigurnosne prijetnje i izazovi, zbog čega treba poduzeti nove i pojačane mjere. Stalne nezakonite aktivnosti na moru, kao što su piratstvo, oružane pljačke na moru, krijumčarenje migranata i trgovina ljudima, oružjem i opojnim drogama te terorizam, i dalje su veliki izazovi. No treba odgovoriti i na nove i promjenjive prijetnje, kao što su sve izraženija geopolitička suparništva, klimatske promjene i degradacija morskog okoliša te hibridni napadi i kibernapadi.

To je prilika za promicanje održivih rješenja za višestruke izazove u području pomorske sigurnosti s kojima se suočavaju EU i međunarodna zajednica, a ujedno i prilika za jačanje uloge i vjerodostojnosti EU-a na međunarodnoj razini. Nedavni razvoj geopolitičkih događaja, kao što je ruska vojna agresija na Ukrajinu, jasno nas podsjeća na to da EU treba poboljšati svoju sigurnost i povećati sposobnost djelovanja ne samo na vlastitom državnom području i vodama, već i u svojem susjedstvu i šire.