Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Agencija za mobilnost i programe Europske unije poziva gradove da se uključe u sudjelovanje u najvećem europskom projektu u području mladih pod nazivom Europe Goes Local – Supporting Youth Work at the Municipal Level, koji za cilj ima poboljšati kvalitetu rada s mladima, posebice kroz jačanje suradnje između različitih dionika na lokalnoj razini – predstavnika jedinica lokalne i regionalne samouprave te osoba aktivnih u radu s mladima.

Projekt će uključenim gradovima pružiti mogućnost stručnog usavršavanja na nacionalnoj i međunarodnoj razini o radu s mladima te o ulozi i načinu na koji gradovi mogu podržati mlade i rad s mladima u svojim lokalnim zajednicama. Projekt će osigurati višemjesečnu stručnu podršku prilagođenu individualnim potrebama svakog uključenog grada u području sustava rada s mladima, mogućnost sudjelovanja na studijskim posjetima te aktivnostima nacionalnog i međunarodnog umrežavanja s raznim dionicima.

U svrhu postizanja kvalitetnih rezultata, aktivnosti Projekta su:

• samoprocjena stanja lokalnih politika za mlade i potreba u odnosu na rad s mladima u matičnoj lokalnoj zajednici,

• aktivno sudjelovanje na trodnevnom osposobljavanju s ciljem osnaživanja gradova za stvaranje poticajnog okruženja za razvoj rada s mladima na lokalnoj razini,

• aktivni i kontinuirani rad na izradi i realizaciji individualnih planova za razvoj/unapređenje sustava rada s mladima na lokalnoj razini (uz podršku stručnjaka u području rada s mladima/mentora),

• jednodnevni sastanak na polovici provedbe individualnih planova,

• diseminacija rezultata projekta,

• sudjelovanje na završnoj nacionalnoj konferenciji.

Sudionici se trebaju obvezati na kontinuirano i aktivno sudjelovanje u aktivnostima za vrijeme trajanja Projekta, odnosno do lipnja 2025. godine.
Rok za prijavu je 19. studenoga 2023. godine.

Više o projektu i uvjetima sudjelovanja možete pronaći na: https://demografijaimladi.gov.hr/vijesti-4693/otvoreni-poziv-gradovima-za-iskaz-interesa-za-ukljucivanje-u-projekt-europe-goes-local-6904/6904