Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Opća skupština Ujedinjenih naroda odabrala je 13. listopada za obilježavanje Međunarodnog dana smanjenja prirodnih katastrofa. Taj dan je posvećen očuvanju okoliša i sprečavanju daljnjega uništavanja planeta Zemlje. Obilježavanjem Međunarodnog dana smanjenja prirodnih katastrofa želi se podržati sudjelovanje građana u sprečavanju prirodnih nepogoda. Organiziraju se volonterske akcije te održavaju brojne radionice. Prirodne katastrofe možemo definirati kao iznenadne okolnosti uzrokovane nepovoljnim vremenskim prilikama, seizmičkim uzrocima i drugim prirodnim uzrocima koji prekidaju normalno odvijanje života, uzrokuju žrtve, štetu na imovini, njezin gubitak te štetu na javnoj infrastrukturi i u okolišu. Mogu se manifestirati u obliku potresa, požara, poplave, olujnog i orkanskog vjetara, odrona i klizanja tla, suše, tuče, vulkanske erupcije itd. Sedamdeset država svijeta razvija različite mehanizme za smanjenje rizika od katastrofa, a među njima je i Hrvatska koja sudjeluje u procesu izrade nacionalnih platformi za smanjenje rizika od katastrofa. S obzirom da su klimatske promjene i uništavanje okoliša prijetnja egzistenciji Europe i svijeta, EU je uvela Europski zeleni plan kojim će EU pretvoriti u moderno, resursno učinkovito i konkurentno gospodarstvo i zajamčiti da do 2050. nema neto emisija stakleničkih plinova, da gospodarski rast neće biti ovisan o uporabi resursa te da nijedna osoba ni regija neće biti zanemarene.

Europski zeleni plan sadržava okvirni plan s mjerama za unapređenje učinkovitog iskorištavanja resursa prelaskom na čisto kružno gospodarstvo te za zaustavljanje klimatskih promjena, obnovu biološke raznolikosti i smanjenje onečišćenja. Kako bi Europa postala klimatski neutralna do 2050., Europska komisija je predložila europski propis o klimi. Njime se postavlja novi, ambiciozniji cilj u pogledu smanjenja neto emisija stakleničkih plinova za najmanje 55 % do 2030. u odnosu na razine iz 1990. Za postizanje ciljeva dekarbonizacije moraju se smanjiti emisije u svim sektorima, od industrije i energetike do prometa i poljoprivrede. Klimatske promjene globalna su kriza koja iziskuje globalni odgovor. Stoga EU u području klimatskih mjera aktivno surađuje sa svojim međunarodnim partnerima i podupire ih, osobito u sklopu Okvirne konvencije Ujedinjenih naroda o klimatskim promjenama (UNFCCC) i Pariškog sporazuma. Usporedno s mjerama ublažavanja EU poduzima mjere za prilagodbu klimatskim promjenama.