Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Komisija će ponuditi pomoć 11 regija EU-a kako bi im pomogla da iskoriste potencijal za privlačenje, zadržavanje i razvoj talenata. U svrhu odabira tih regija Komisija je objavila poziv na iskaz interesa za sve regije EU-a koje se suočavaju s ubrzanim smanjenjem radno sposobnog stanovništva i niskim razinama visokog obrazovanja.

U trenutačnom kontekstu sve većih teritorijalnih nejednakosti i sve većeg jaza između urbanih i ruralnih područja, nekoliko regija EU-a ozbiljno je pogođeno smanjenjem radno sposobnog stanovništva i gubitkom 3,5 milijuna ljudi u razdoblju od 2015. do 2020., a očekuje se da će taj gubitak do 2050. porasti na 35 milijuna ljudi. Neke od tih regija suočavaju se i s niskim udjelom osoba sa sveučilišnim i visokoškolskim diplomama te negativnom mobilnošću stanovništva u dobi od 15 do 39 godina, koje se nalaze u takozvanoj „zamci razvoja talenata”.

46 regija u 11 država članica imat će priliku podnijeti prijave za poziv na iskaz interesa. Rok za podnošenje prijava je 20. listopada 2023.

Poziv je konkretan nastavak Komunikacije o iskorištavanju talenata u europskim regijama. Komisija je u ovoj Komunikaciji predstavila uzroke i učinke regionalnih razlika koji proizlaze iz demografskih izazova i uvela mehanizam za poticanje talenata. Tim se mehanizmom podupiru regije EU-a pogođene ubrzanim smanjenjem radno sposobnog stanovništva u osposobljavanju, zadržavanju i privlačenju ljudi, vještina i kompetencija potrebnih za suočavanje s posljedicama demografske tranzicije. To je važna inicijativa u kontekstu Europske godine vještina.

Više informacija i internetska prijava za zainteresirane regije dostupne su na platformi za iskorištavanje talenata: https://ec.europa.eu/regional_policy/policy/communities-and-networks/harnessing-talent-platform/open-calls_en