Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Komisija je 13. siječnja odlučila registrirati europsku građansku inicijativu pod nazivom „Članak 4.: zaustavimo mučenje i nečovječno postupanje na europskim granicama”. Inicijativom se poziva na uspostavu okvira kojim bi se osiguralo poštovanje zabrane nasilja te nečovječnog i ponižavajućeg postupanja sadržane u članku 4. Povelje o temeljnim pravima u vezi s politikama EU-a koje se odnose na granične kontrole, azil i imigraciju.

Odluka o registraciji pravne je prirode i njome se ne prejudiciraju konačni pravni ni politički zaključci Komisije o inicijativi ni eventualne mjere koje Komisija namjerava poduzeti ako inicijativa dobije potrebnu potporu. Budući da navedena europska građanska inicijativa ispunjava formalne uvjete, Komisija smatra da je pravno dopuštena, no u ovoj fazi još nije analizirala meritum prijedloga. Registracija ne znači da Komisija na bilo koji način potvrđuje činjeničnu točnost sadržaja inicijative, koja je isključiva odgovornost skupine organizatora. U sadržaju inicijative izražavaju se samo stajališta skupine organizatora te se ni na koji način ne može smatrati da se u njemu odražavaju stajališta Komisije.